ติดตั้ง VNC remote desktop บน Ubuntu
1 min read

ติดตั้ง VNC remote desktop บน Ubuntu

VNC คือ โปรแกรมสำหรับ remote desktop ระบบ linux ทำงานเหมือน remote desktop ของ windows

Step 1 Install Desktop Enviroment

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Step 2 Install VNC Server

sudo apt -y install vnc4server
vncpasswd # ใส่ password ไม่เกิน 8 ตัว
vncserver :1
vncserver -kill :1
cp ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak
nano ~/.vnc/xstartup
เพิ่มเข้าไปในไฟล์ xstartup

unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
exec startxfce4

chmod u+x ~/.vnc/xstartup

Step 3 ทำ Auto Start ให้ VNC Server

& sudo vim /etc/systemd/system/vncserver@.service ใส่ command ด้านล่าง

[Unit]
Description=Start TightVNC server at startup
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
User=ubuntu
Group=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu

PIDFile=/home/ubuntu/.vnc/%H:%i.pid
ExecStartPre=-/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1
ExecStart=/usr/bin/vncserver -depth 24 -geometry 1280x800 :%i
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable vncserver@1.service

Step 4 สั่งรัน service VNC

vncserver -kill :1
sudo systemctl start vncserver@1

สามารถตรวจสอบว่าทำงานหรือไม่โดยเช็คจาก port

netstat -nltp

Step 5 ทดสอบ remote โดย

Windows download UltraVNC Viewer

https://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html

ใส่ IP เป็น your-ip address:1 1 คือ 5901

Linux

ใช้โปรแกรมชื่อว่า Remmina