ติดตั้ง Wordpress แบบแยก Databases
1 min read

ติดตั้ง Wordpress แบบแยก Databases

เป็นวิธีการติดตั้ง wordpress แบบแยก databases ออกมาจาก เว็บ server

Step 1 ติดตั้ง Webserver and Service

ทำการติดตั้ง wordpress ตามปรกติตามลิงค์ข้างล่างนี้ ***ยังไม่ต้อง config mariadb แค่ติดตั้งไว้พอ*** https://blog.unixdev.co.th/tidtang-wordpress-bn-debian/

Step 2 Config mariadb

bind-address ให้ใส่ network-ip เครื่อง wordpress หรือ จะกำหนดเป็น IP ก็ได้

nano /etc/mysql/my.cnf

bind-address = IP-databases

Step 3 Create Databases for Wordpress

create database wordpress_db character set 'utf8mb4' collate 'utf8mb4_general_ci';

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_bd.* TO wordpress_user@'ip-wordpress-server' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';