ขยาย root partition ext4 (Debian 11) แบบไม่ reboot
2 min read

ขยาย root partition ext4 (Debian 11) แบบไม่ reboot

disk โชว์ความจุมาไม่ครบ เช่น มี 120 GB แต่โชว์แล้วมีแค่ 20 GB

1) ติดตั้งโปรแกรม parted

# apt-get install parted

2) ทำการปิด swap ถ้าไม่ปิดจะไม่สามารถ resize root ได้

# swapoff -a

3) ทำการลบ parttion ทั้งหมดเพื่อขยายขนาดของ root

# cfdisk

4) ทำการสร้าง parttion ขึ้นมาใหม่ โดย

sda1 จะเป็น parttion ของ root และ OS

sda2 เป็น extended ไว้สำหรับเก็บข้อมูลอื่นๆหรือก็คือ เป็น parttion ย่อยอีกที ในที่นี่ใช้เป็น swap โดยเมื่อสร้าง sda2 sda5 จะสร้างขึ้นมาพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

5) จากนั้นเลือก write แล้วพิมพ์ yes แล้ว เลือก Quit เพื่อออกจากโปรแกรม

6) พิมพ์คำสั้งเพื่อ resize และสร้าง swap ใหม่

# partprobe
# resize2fs /dev/sda1
# mkswap /dev/sda5

7) เปลี่ยน UUID ของ swap เป็นที่ได้มาใหม่

# vim /etc/fstab

8) สั่งเปิด swap และเช็คขนาด parttion


Reference

How to extend ext4 root partition without reboot
Let’s say you want to extend existing disk on your already installed VM. Usually to extend the existing ext4 partition where system is running you would use some Live CD, to edit partition while it’s unmounted. However it’s possible to extend the partition without booting from Live CD. Here are some…