ปัญหาเกี่ยวกับ docker devmapper ที่เกิดขึ้นบน CentOS 7
1 min read

ปัญหาเกี่ยวกับ docker devmapper ที่เกิดขึ้นบน CentOS 7

ปัญหา Disk ของ docker ไม่พอให้ pull image ใหม่ๆ ทั้งที่ disk ว่าง เยอะแยะ เกิดจากตัว devmapper ของ centos ที่เต็ม ไม่รู้ว่ามันให้มาน้อยนิดหรือยังไง แก้ได้โดย clear dead pod ต่างๆ volume หรือ image ที่ไม่ได้ใช้ เพื่อให้คืนพื้นที่กลับมา

error ประมาณว่า

failed to register layer: devmapper: Thin Pool has 12804 free data blocks which is less than minimum required 13721 free data blocks. Create more free space in thin pool or use dm.min_free_space option to change behavior

วิธีแก้คือ cleanup ตัว docker ภายในเครื่องนั้น

  • Clean Pod ที่ตายแล้ว:
    docker rm $(docker ps -q -f status=exited)
  • Clean volume ที่ไม่ได้ใช้:
    docker system prune -a -f --volumes